Перелік і посилання на ключові наукові та науково-методичні роботи


Mykhailo Kuzheliev, Dmytro Zherlitsyn, Ihor Rekunenko, Alina Nechyporenko, Guram Nemsadze (2020). The impact of inflation targeting on macroeconomic indicators in Ukraine. Banks and Bank Systems, 15(2), 94-104. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.09
Baranovskyi O. I., Kuzheliev M. O., Zherlitsyn D. M., Sokyrko O. S., Nechyporenko A. V. (2019) ECONOMETRIC MODELS OF MONETARY POLICY EFFECTIVENESS IN UKRAINE. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, 3 (30). PP. 226-235 (WoS).
Dmytro M. Zherlitsyn, Mykhailo O. Kuzheliev, Alina V. Nechyporenko (2019) Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR). Volume 10. Special Issue-1, 2019, pp.379-383. – ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X
Жерліцин Д.М. Макроекономічні тенденції функціонування трансформаційної економічної системи України / Жихор О.Г., Жерліцин Д.М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2017. - № 193. – С.6-11
Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] - Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. - Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. - 440 с.
Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах. Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України./ авт. кол.; за редакцією д-ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. – К.: Кондор, 2017. –– 1024 с.
Жерліцин Д.М. Робоча програма “Ринок фінансових послуг” для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, що навчаються за дистанційної формою / Д.М. Жерліцин. – ЗІЕІТ, Запоріжжя, 2017. – 12 с.
Жерліцин Д.М. Робоча програма “Упраління фінансовими ризиками” для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, що навчаються за дистанційної формою / Д.М. Жерліцин. – ЗІЕІТ, Запоріжжя, 2017. – 12 с.
Модернізація фінансових систем: методологія та інструменти управління / За ред. чл.кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Лисенко Ю.Г.; д-ра екон. наук, доц. Жерліцина Д.М. – Полтава, 2017. – 348 с.
Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с.
Региональные модели. Методические рекомендации по выполнению лабораторных и индивидуальных работ для студентов экономических специальностей. – Донецк: Цифровая типография, 2012. – 48 с.
Жерліцин Д.М. Робоча програма “Національна економіка” для студентів напряму підготовку 6.030502 "Економічна кібернетика" / Д.М. Жерліцин. – ДонНУ, Донецьк, 2013. – 17 с.
Регіональні моделі. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей // Ю.Г. Лисенко, В.М. Кравченко, Д.М. Жерліцин. – 2-ге вид., без змін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2010. – 198 с. (з грифом МОН, Лист №1/11-3168 від 16.04.2010 р.)
Жерліцин Д. М. Інноваційні механізми управління фінансовою системою підприємства: Автореф. дис... д-ра. екон. наук: 08.00.04 / Д.М. Жерліцин ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 40 с. — укp.
Жерліцин Д.М. Синтез системи податкового менеджменту підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Д.М. Жерліцин ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 16 с. — укp.
Жерлицын Д.М. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса в регионе: диплом специалиста по спец. Финансы» (7.050104) / Д.М. Жерлицын Донецк; Донец. нац. ун-т. -2001. - 70 с.
Теоретические аспекты функционирования финансов территорий / Кужелев М.А., Жерлицын Д.М., Шокарева Е.К. и др. – Донецк: "Юго-Восток", 2002. – 100с.